INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“).

Kontaktné údaje

J.A.P. Slovakia, s.r.o.
So sídlom Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava
IČO: 31617620

JAP J.A.P. Slovakia, s.r.o. ako správca osobných údajov plne rešpektuje Vaše právo na ochranu súkromia a osobných údajov a Vaše osobné údaje spracováva na legitímne účely a iba na základe preukázateľného právneho dôvodu pre spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spracovávané osobné údaje sú vždy primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania. Osobné údaje sú v podobe umožňujúcej identifikáciu subjektu údajov uložené iba po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané.

J.A.P. Slovakia, s.r.o. Vaše osobné údaje spracováva iba spôsobom, ktorým zaistí náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Účely a právne dôvody spracovania osobných údajov

Na základe oprávneného záujmu spracováva J.A.P. Slovakia, s.r.o. osobné údaje na nasledujúce účely:

pre splnenie kúpnej zmluvy s kupujúcim ohľadom predaja tovaru a služieb vrátane doručenia tovaru a riešenie práv z zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy
pre plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti
pre obchodné oznámenia týkajúce sa vlastných výrobkov a služieb na kontakty zákazníkov získané v súvislosti s predajom výrobku alebo služby (zákaznícka výnimka podľa § 7 ods.3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti)
O spracovaní Vašich osobných údajov Vám poskytujeme informácie aj v konkrétnych prípadoch priamo pri ich zhromažďovaní. Pokiaľ vykonávame spracovanie osobných údajov na iné účely, než sú tie vyššie uvedené, tak Vás na tieto spracovanie vždy upozorníme.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávané J.A.P. Slovakia, s.r.o. môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom:

V prípade niektorých činností spolupracujeme s externými subjektmi („spracovateľmi“), ktorí pre J.A.P. Slovakia, s.r.o. Vaše osobné údaje spracovávajú. Spracovatelia spracovávajú Vaše osobné údaje vždy na základe spracovateľskej zmluvy. Spracovatelia J.A.P. Slovakia, s.r.o. sú starostlivo vyberaní s cieľom zaistiť záruky ochrany spracovávaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov.
Osobné údaje (a napr. aj záznamy z kamerového systému) môžu byť v odôvodnených prípadoch poskytnuté tiež napr. orgánom činným v trestnom konaní.
J.A.P. Slovakia, s.r.o. osobné údaje neodovzdáva mimo EÚ či medzinárodným organizáciám a ani nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Okrem odvolania súhlasu (ak je spracovanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu) máte ďalej právo J.A.P. Slovakia, s.r.o. požiadať o:

Prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás a získať od J.A.P. Slovakia, s.r.o. ich kópiu.
Opravu alebo zmenu osobných údajov.
Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, a to v nasledujúcich prípadoch:
ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby J.A.P. Slovakia, s.r.o. mohol presnosť osobných údajov overiť,
odmietate výmaz v prípade protiprávneho spracovania osobných údajov,
osobné údaje požadujete pre určenie, výkon či obhajobu Vašich práv, pričom J.A.P. Slovakia, s.r.o. už Vaše údaje nepotrebuje,
pokiaľ ste vzniesol námietku proti spracovaniu v oprávnenom záujme Správcu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad ochranou Vašich práv.
Vznesenie námietky proti spracovaniu, ak je dané spracovanie založené na oprávnenom záujme Správcu alebo nevyhnutné na vykonávanie úlohy vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.
Právo na prenositeľnosť, ktoré je možné uplatniť iba v prípade automatizovaných spracovaní potrebných na plnenie zmluvy či založených na Vašom súhlase.
Výmaz Vašich osobných údajov.
Za účelom uplatnenia svojich práv sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov J.A.P. Slovakia, s.r.o., a to prostredníctvom emailovej adresy: asistent@jap.sk

Ak si myslíte, že v rámci našej činnosti dochádza k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, tak sa môžete so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Českej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).